Gènesi (Genesis)

Autor: Ferran Garcia Querol
 
Resum. En la vida quotidiana ens trobem amb situacions i problemes que ens fan reflexionar, i quan compartim les nostres reflexions veiem que persones diferents pensen coses diferents davant del mateix, les teories científiques es contradiuen, les ideologies polítiques estan enfrontades... llavors sorgeix la pregunta per la relació entre els meus pensaments subjectius i la veritat intersubjectiva. Com que la qüestió és precisament què és veritat, no podem pressuposar res del que creiem; així, Husserl ens proposa que comencem per deixar de dirigir l’atenció a les coses com a essent reals i la redirigim (reductio) a la manera com se’ns mostren, a la mera consciència fenomènica, que és la condició de possibilitat de tota realitat; per això Husserl anomena aquest gir de la mirada «reducció transcendental». A partir d’aquí, designarem com a vertaders aquells fenò- mens dels quals puguem descriure la seva constitució, és a dir, com es presenten en la consciència i quines regles segueixen. Si la descripció obvia la formació dels fenòmens en la consciència al llarg del temps, és estàtica; si la inclou, és genètica. Així doncs, en aquest article estudiarem la dimensió temporal de la consciència, la seva gènesi, cosa que té a veure amb el desig infinit de veritat, la gènesi de la filosofia i de la ciència, la història i el futur de la humanitat, la qüestió de Déu i la llibertat humana.
 
Abstract. Genesis In everyday life we encounter situations and problems that make us think, but when our thoughts are shared with others we realize that there are different people believing different things about the same matters, scientific theories in contradiction to each other, political ideologies face to face... then a question comes as a result of the relationship between subjective thoughts and intersubjective truth. Since the issue is precisely what the true thing is, we can not presuppose the reality of anything believed and so Husserl proposes the so-called «transcendental reduction»: it is about attention not being payed to real things but being redirected (re-ductio) to the way they are shown instead, to the mere phenomenal consciousness which is the condition of possibility of every reality (that’s the meaning of “transcendental”). From here, we will call true those phenomena whose constitution can be described, that is to say, how they are presented in consciousness and which rules they follow. If their description obviates the formation of phenomena in consciousness over time, it is static; if included, it would be genetic. In this article we will study the temporal dimension of the consciousness, its genesis, which is related with our infinite desire of truth, the genesis of philosophy and science, the human history, the matter of God and human freedom.